การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
Registration is Close

Registration Date : 25, MAR 2019 - 16, APR 2019ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์

KU Language Testing Center
อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ห้อง 211
โทร 025795566 ต่อ 1211