การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
ค้นหาเลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ
ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์

KU Language Testing Center
อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ห้อง 211
โทร 025795566 ต่อ 1211